Since Jul 2014

Szkoła Tańca Boruta

Click here to edit subtitle

Regulamin wydarzeń i maratonów Zumba® Fitness organizowanych przez: Szkoła Tańca Boruta
 
1. Uczestnictwo w wydarzeniu możliwe jest po wcześniejszym wykupieniu wstępu. Wyjątki mogą stanowić zaproszeni goście, obsługa wydarzenia, przedstawiciele mediów sprawujących patronat nad wydarzeniem oraz osoby wskazane przez organizatora.

 

2. W wydarzeniu może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w maratonie za zgodą opiekuna prawnego. Osoba poniżej 13 roku życia może uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką i na odpowiedzialność opiekuna prawnego.

 

3. Organizator wydarzenia zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności danych osobowych uczestnika z danymi na liście zapisów.

 

4. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia.

 

5. Członkiem wydarzenia zostaje osoba, która jest dobrego stanu zdrowia i nie cierpi na żadne choroby utrudniające wykonywanie ćwiczeń.

 

6. Cena wstępu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoba biorąca udział w wydarzeniu oświadcza, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nią ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. W przypadku urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy przynieść zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

 

7. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia osoby uczestniczącej w zajęciach wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Osoby uczestniczące w wydarzeniu zobowiązane są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 

8. Osoba korzysta z zajęć na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Organizatora żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia stanu zdrowia w związku z korzystaniem z usług Organizatora.

 

9. Podczas wydarzenia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania i wnoszenia alkoholu i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje także bezwzględny zakaz żucia gumy.

 

10. Opłata za wstęp nie podlega zwrotowi ani w całości ani w części w przypadku rezygnacji lub niekorzystania z ćwiczeń.

 

11. Organizator wydarzenia nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, gdzie odbywa się wydarzenie (w tym również w szatni).

 

12. Użytkowanie sal, pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowania porządku w udostępnionych pomieszczeniach.

 

13. Zniszczenie mienia w salach udostępnionych do odbycia się wydarzenia spowoduje obciążenie kosztami oraz odpowiedzialnością prawno-karną.

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji foto i video przebiegu wydarzenia na potrzeby dokumentacji, promocji, relacji wydarzenia. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku w materiałach promocyjnych (telewizja, prasa, internet, materiały

reklamowe).

 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zakazu wstępu osobom niepożądanym bez podania uzasadnienia.

 

16. Wnosząc opłatę za wstęp uczestnik deklaruje, iż zapoznał się z treścią powyższego regulaminu i akceptuje warunki w nim zawarte.